Pembentukan Karektor Pelajar Kreatif Mengikut Teori Sternberg: Suatu Analisis Kandungan dan Pembangunan Kerangka Konseptual

Authors

 • Mohamad Sattar Rasul Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Fakulti Pendidikan, Bangi, Selangor, Malaysia
 • Nur Farhana Waheeda Ramli Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Fakulti Pendidikan, Bangi, Selangor, Malaysia
 • Rose Amnah Abd Rauf Universiti Malaya (UM), Fakulti Pendidikan, Kuala Lumpur, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/jt.v63.1451

Keywords:

Kreativiti, karektor pelajar, kepintaran, personaliti, motivasi

Abstract

Kreativiti adalah merupakan satu kebolehan untuk melihat sesuatu dari pandangan yang baru serta keupayaan untuk melihat dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara yang berbeza, yang belum pernah dicuba sebelum ini dan luar biasa. Ia menghubungkan pengalaman mental dan fizikal yang asli, unik dan berbeza. Seiring dengan era globalisasi yang semakin mencabar dan perkembangan teknologi yang semakin pesat membangun, pelajar yang mempunyai sifat kreativiti sangat diperlukan dalam masyarakat kita pada zaman ini. Kajian ulasan sistematik hasil daripada jurnal-jurnal terdahulu ini bertujuan untuk membangunkan satu kerangka konseptual mengenai pembentukan karektor pelajar yang kreatif. Faktor-faktor yang telah dikenalpasti ialah kepintaran, pengetahuan, gaya berfikir, personaliti, motivasi dan juga persekitaran. Faktor-faktor ini berdasarkan teori kreativiti Sternberg dan komponen kreativiti Amabile. Adalah penting bagi ibu bapa, guru dan pihak sekolah untuk mengetahui faktor yang menyumbang kepada karektor kreativiti pelajar.

 

Author Biographies

 • Mohamad Sattar Rasul, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Fakulti Pendidikan, Bangi, Selangor, Malaysia
  Lecturer, PhD. Technical and Vocational education
 • Nur Farhana Waheeda Ramli, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Fakulti Pendidikan, Bangi, Selangor, Malaysia
  Teacher for Secondary School, Masters student
 • Rose Amnah Abd Rauf, Universiti Malaya (UM), Fakulti Pendidikan, Kuala Lumpur, Malaysia
  Lecturer, PhD in Science Education

References

Beghetto, R. A., Baxter, J. & Kaufman, J. C. 2011. Answering the Unexpected Questions: Exploring the Relationship between Students’ Creative Self-Efficacy and Teacher Ratings of Creativity. Journal of Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts. 5(4): 342–349.

Bruton, D. 2011. Learning Creativity and Design for Innovation. International Journal Technology Design Education. 1(21): 321–333.

Chan, D. W. 2005. Self-Perceived Creativity, Family Hardiness, and Emotional Intelligence of Chinese Gifted Students in Hong Kong. Journal of Secondary Gifted Education. 16(2/3): 47–56.

Denise, D. S. 2000. Teachers and student Perceptions of Creativity in the Classroom Environment. Roeper Review. 22(3): 148–153.

Egan, T. M. 2005. Factors Influencing Individual Creativity in the Workplace: An Examination of Quantitative Empirical Research. Advance in Developing Human Resources. 7(2): 160–181.

Habibollah Naderi, Rohani Abdullah, H.Tengku Aizan, Jamaluddin Shahrir & Kumar, V. (2010). Relationship between creativity and academic achievement: A study of gender differences. Journal of American Sciences. 6(1): 181–190.

Hope, S. 2010. Creativity, Content and Policy. Arts Education Policy Review. 111: 39–47.

Huber, A. M., Leigh, K. E, & Tremblay, K. R. 2012. Creativity Processes of Students in the Design Studio. Journal of College Student. 46(4): 903–913.

Ijaz Ahmad,Tahseen Mehmood,Zulfiqar Ali & Muhammad Iqbal. 2012. Role of Intelligence and Creativity in the Academic Achievement of Students. International Journal of Physical and Social Sciences. 2(7): 1–10.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 2012. Kurikulum Standard Sekolah Rendah. http://www.moe.gov.my/

Liu, Z. F., Lin, C. H., Jian, P. H. & Liou, P. Y. 2012. The Dynamics of Motivation and Learning Strategy in a Creativity-Supporting Learning Environment in Higher Education. Turkish Online Journal of Educational Technology. 11(1): 172–180.

Maria Fatima Morais & Ivete Azevedo. 2011. What is a Creative Teacher and What is a Creative Pupil? Perceptions of Teachers. Jurnal Kemanusiaan dan Sains Sosial. 12(1): 330–339.

Mishra, P., Henriksen, D. & Deep-Play Research Group. 2012. On Being In-Disciplined: Rethinking Technology & Creativity in the 21st Century. Tech Trends. 56(6).

Mohamad Mohsin Mohamad Said & Nasruddin Yunos. 2008. Halangan-Halangan Kepada Usaha Memupuk Kreativiti di Kalangan Pelajar. Jurnal Pengajian Umum. 7(1): 41–51.

Mohamad Mohsin Mohamad Said & Nasruddin Yunos. 2008. Peranan Guru dalam Memupuk Kreativiti Pelajar. Jurnal Pengajian Umum. 9(1): 57–71.

Mohd Azhar Abd Hamid, Sanitah Mohd Yusof, Esa Khalid & Othman A.Kassim, (2003). Kreativiti, Invensyen dan Inovasi: Suatu cadangan matapelajaran pada peringkat sekolah menengah. Diakses dari http://eprints.utm.my/2284/1/kurikulum_kreativiti.pdf

Mohd Rizal & Rehan Mohd Taha. 2010. Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor yang Memberi Motivasi kepada Kreativiti Guru dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup di Enam Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor Bahru. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Partnership for 21st Century Skills. 2004. Skill Framework. http://www.21stcenturyskills.org

Prabhu, V., Sutton, C. & Sauser, W. 2008. Creativity and Certain Personality Traits:Understanding the Mediating Effect of Intrinsic Motivation. Creativity Research Journal. 20(1): 53–66.

Russo, C. F. 2004. A Comparative Study of Creativity and Cognitive Problem Solving Strategies of High-IQ and Average Students. Gifted Child Quarterly. 48(3): 179–190.

Soon Singh a/l Bikar Singh. 2011. Perhubungan Antara Kreativiti Figura dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Satu Tinjauan dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di Beberapa Buah Sekolah di Kuala Lumpur. Jurnal Kemanusiaan dan Sains Sosial. 6(1): 90–101.

Sternberg, R. J. 2006. The Nature of Creativity. Creativity Research Journal. 18(1): 87–98.

Szabiova, E. 2008. Birth Order, Sibling Constellation, Creativity and Personality Dimensions of Adolescents. Journal of Studia Psycholigica. 50(4): 371–381.

Trivedi, K. & Bhargava, R. 2010. Relation of Creativity and Education Achievement in Adolescence. Journal of Psychology. 1(2): 85–89.

Webb, A. N & Rule, A. C. 2012. Second Graders’ Recycled/Craft Item Products Demonstrate Life Cycle Content Knowledge and Creativity Skills. Journal of Creative Education. 3(4): 479–485.

Y.Sung & J. N. Choi. 2009. Do Big Five Personality Factors Affect Individual Creativity? The Moderating Role of Extrinsic Motivation. Journal Social Behavior and Personality. 37(7): 941–956.

Yahaya Buntat & Noor Sharliana. 2011. Faktor-faktor yang Mendorong Kreativiti di Kalangan Pelajar, Universiti Teknologi Malaysia. Jurnal Pendidikan Psikologi dan Kaunseling. 2(1): 175–208.

Yu, F. & Patterson, D. 2010. Examining Adolescent Academic Achievement: A Cross-Cultural Review. The Family Journal: Counselling and Therapy for Couples and Families. 18(3): 324–327.

Zhu, C. & Zhang, L. F. 2012. Thinking Styles and Conceptions of Creativity Among University Students. An International Journal of Experimental Educational Psychology. 31(3): 361–375.

Zhou, C., Luo, L. 2012. Group Creativity in Learning Context: Understanding in a Social-Cultural Framework and Methodology. Journal of Creative Education 3(4). 392–399.

Downloads

Published

2013-07-29

Issue

Section

Social Sciences

How to Cite

Pembentukan Karektor Pelajar Kreatif Mengikut Teori Sternberg: Suatu Analisis Kandungan dan Pembangunan Kerangka Konseptual. (2013). Jurnal Teknologi, 63(1). https://doi.org/10.11113/jt.v63.1451