Kedudukan Akal dalam Pendalilan Akidah

Authors

  • Mohd Faizul Azmi Jabatan Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman
  • Muhammad Rashidi Wahab Jabatan Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman

DOI:

https://doi.org/10.11113/jt.v63.1563

Keywords:

Dalil ‘Aqli, dalil Naqli, akidah, Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah

Abstract

Pendalilan akal merupakan salah satu sumber terpenting dalam membahaskan persoalan akidah, selain daripada sumber utama al-Quran dan hadis. Kedudukan dalil akal tersebut diiktiraf oleh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah kerana ia berkemampuan untuk menghasilkan keyakinan sehingga terbentuk keimanan kepada Allah S.W.T. Walau bagaimanapun, sebilangan aliran pemikiran seperti Hashawiyyah didapati menolak peranan akal dalam perbahasan akidah, lantas mendakwa Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah khususnya Asha’irah dan Maturidiyyah terpengaruh dengan metodologi aliran sesat Mu’tazilah yang terlebih mengutamakan dalil ‘aqli berbanding dalil naqli. Implikasi daripada tohmahan tersebut menyebabkan segelintir umat Islam memandang serong terhadap kedudukan dalil akal dalam akidah, malah pengikut Asha’irah dan Maturidiyyah turut disamakan dengan Mu’tazilah. Menerusi kaedah analisis kandungan dokumen, artikel ini akan meneliti kedudukan akal dalam pendalilan akidah menurut kerangka Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah untuk membuktikan bahawa Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah mempunyai metodologi tersendiri dalam berinteraksi dengan akal. Malah artikel turut mengetengahkan pendirian Hashawiyyah dan Mu’tazilah berkaitan isu yang dibincangkan sebagai lontaran pemikiran sehingga tercetusnya polemik tersebut. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah dalam menerima pendalilan akal adalah didasari oleh sumber dan hujah meyakinkan bagi membezakannya dengan Mu’tazilah dan Hashawiyyah. Hal ini bertepatan dengan al-Quran dan hadis yang turut memperakui kelebihan akal kepada manusia sehingga ia dapat dijadikan panduan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kajian merumuskan bahawa akal juga mempunyai batasan kemampuan dalam memperkatakan sesuatu terutamanya tentang hakikat zat Allah S.W.T. dan perkara hukum-hakam Islam.

 

Author Biographies

  • Mohd Faizul Azmi, Jabatan Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman
    UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
  • Muhammad Rashidi Wahab, Jabatan Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman
    UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)

References

‘Abd al-Halim Mahmud. T.th. Al-Islam wa al-‘Aql. Qahirah: Dar al-Ma’arif.

‘Abd al-Karim Nawfan ‘Abiydat. 2000. Al-Dilalah al-‘Aqliyyah fi al-Quran. Urdun: Dar al-Nafa’is.

‘Ali Shalq. 1985. Al-‘Aql fi Majra al-Tarikh: Qabl al-Islam wa Ba’duh. Bayrut: Dar al-al-Mada.

Abi Hatim al-Razi, Abi Muhammad ‘Abd al-Rahman. 2003. Adab al-Shafi’i wa Manaqib. Tahqiq: Muhammad Zahid al-Kawthari. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Abu Zahrah, Muhammad. 1996. Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah. Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

al-‘Amraji, Ahmad Shauqi Ibrahim. 2000. Al-Mu’tazilah fi Baghdad wa Atharuhum fi al-Hayat al-Fikriyyah wa al-Siyasiyyah. Qahirah: Maktabah al-Madbuli.

al-‘Inanizah, Dhif Allah Ahmad. 2009. Al-Dalil al-‘Aqli fi al-‘Aqidah ‘Ind al-Madaris al-Islamiyyah. Urdun: al-Jami’ah al-Urduniyyah.

al-‘Iz al-Din ‘Abd al-Salam. 1995. Rasail fi al-Tawhid. Tahqiq: Ayadakhalid al-Taba’. Damshiq: Dar al-Fikr.

al-Amidi, ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad bin Salim. 2007. Abkar al-Afkar fi Usul al-Din. Tahqiq: Ahmad Muhammad al-Mahdi. Qahirah: Dar al-Kitab wa al-Watha’iq al-Qawmiyyah.

al-Asfahani, Abi al-Qasim Isma’il bin Muhammad. T.th. Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah wa Sharh ‘Aqidah Ahl al-Sunnah. Tahqiq: Muhammad bin Mahmud Abu Rahim. T.t.p: Dar al-Rayah.

al-Ash’ari, Abi al-Hasan ‘Ali bin Isma’il. 1995. Risalah fi al-Istihsan al-Khawd fi ‘Ilm al-Kalam. Tahqiq: Muhammad al-Waly al-Ash’ari al-Qadiri al-Rifa’i. Bayrut: Dar al-Mashari’.

al-Baghdadi, Abu Mansur ‘Abd al-Qahir bin Tahir bin Muhammad. T.th. Al-Farqu Baina al-Firaq. Tahqiq: Muhammad Muhyi al-Din ‘Abd al-Hamid. Qahirah: Dar al-Tala’i’.

al-Banna, Hasan. 1421H. Al-‘Aqaid. Tahqiq: Ridwan Muhammad Ridwan. Iskandariyyah: Dar al-Da’wah.

al-Baqillani, Abi Bakar bin al-Tayyib. 2009. Al-Insaf. Dalam Muhammad Zahid al-Kawthari. “Al-‘Aqidah wa Ilm al-Kalamâ€. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Bayjuri, Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad. 2001. Tuhfah al-Murid. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Duri, Qahtan ‘Abd al-Rahman. 2012. Al-‘Aqidah al-Islamiyyah wa Madhahibuha. Bayrut: Kitab Nashirun.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1994. Al-Iqtisad fi al-I’tiqad. Tahqiq: Muwaffaq Fauzi al-Jabr. Damshiq: al-Hikmah.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 2005. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Tahqiq: Muhammad Sa’id Muhammad. Qahirah: Dar al-Bayan al-‘Arabi.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. T.th. Al-Risalah al-Laduniyyah. “Majmu’ah Rasail al-Imam al-Ghazaliâ€. Tahqiq: Ibrahim Amin Muhammad. Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.

al-Ghumari, ‘Abd Allah al-Siddiq. 2007. Itqan al-San’ah fi Tahqiq Ma’na al-Bid’ah. Qahirah: Maktabah al-Qahirah.

al-Harith al-Muhasibi. 1971. Ma’iyah al-‘Aql. Tahqiq: Hasain al-Quwatili. Damshiq: Dar al-Fikr.

al-Hindi, ‘Ali al-Din Muttaqi bin Hisham al-Din. 1989. Kanz al-‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al. Bayrut: Muassasah al-Risalah.

al-Jawhari, Isma’il bin Hamad. 2007. Mu’jam al-Sihah. Tahqiq: Khalil Ma'mun Shayha. Bayrut: Dar al-Ma’rifah.

al-Jurjani, ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali. 1998. Sharh al-Mawaqif. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Juwayni, ‘Abd al-Malk bin ‘Abd Allah bin Yusuf. 1950. Al-Irshad Ila Qawati’ al-Adlah fi Usul al-I’tiqad. Tahqiq: Muhammad Yusuf Musa & ‘Ali ‘Abd al-Mun’im ‘Abd al-Hamid. Misr: Maktabah al-Khaniji.

al-Juwayni, ‘Abd al-Malk bin ‘Abd Allah bin Yusuf. 1996. Al-Talkhis fi Usul al-Fiqh. Bayrut: Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah.

al-Khin, Mustafa Sa’id & Muhyi al-Din Dib Mistu. 1996. Al-‘Aqidah al-Islamiyyah: Arkanuha Haqa’iquha Mufsidatuha. Bayrut: Dar al-Kalim al-Tayyib.

al-Maghribi, ‘Ali ‘Abd al-Fatah. 1995. Al-Firaq al-Kalamiyyah al-Islamiyyah. Qahirah: Maktabah Wahbah.

al-Mahdali, al-Sayyid Muhammad ‘Aqil bin ‘Ali. 1998. Al-Imam al-Ghazali wa ‘Ilm al-Hadith. Qahirah: Dar al-Hadith.

al-Maydani, ‘Abd al-Rahman Hasan Habannakah. 1979. Al-‘Aqidah al-Islamiyyah wa Ususuha. Damshiq: Dar al-Qalam.

al-Maydani, ‘Abd al-Rahman Hasan Habannakah. 1993. Dawabit al-Ma’rifah wa Usul al-Istidlal wa al-Munazarah. Damshiq: Dar al-Qalam.

al-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya bin Sharf. 1999. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi. Qahirah: Matbu’ah al-Misriyyah bi al-Azhar.

al-Qadi ‘Abd al-Jabar. T.th. Al-Mughni fi Abwab al-‘Adl wa al-Tawhid. Qahirah: Muassasah al-Misriyyah.

al-Qaradawi, Yusuf. 1996. Al-‘Aql wa al-‘Ilm fi al-Quran al-Karim. Qahirah: Maktabah Wahbah.

al-Salih, Subhi. 2009. ‘Ulum al-Hadis. Bayrut: Dar al-‘Ilm Lilmalayin.

al-ShÄfi’i, Hasan Muhammad. 1991. Madkhal Ila Dirasah ‘Ilm al-Kalam. Qahirah: Maktabah Wahbah.

al-ShÄfi’i, Hasan Muhammad. 1998. Al-AmidÄ« wa ArÄuhu al-KalÄmiyyah. Qahirah: Maktabah al-Wahbah.

al-ShÄfi’i, Hasan Muhammad. 2010. LamhÄt Min al-Fikr al-KalÄmÄ«. Qahirah: Dar al-Basair.

al-Sharastani, Abi al-Fath Muhammad ‘Abd al-Karim bin Abi Bakar. 1993. al-Milal wa Nihal. Tahqiq: Amir ‘Ali Mahna & ‘Ali Hasan Fa’ur. Bayrut: Dar al-Ma’rifah.

al-Subki, Taqi al-Din Abi Nasr ‘Abd al-Wahab bin ‘Ali bin ‘Abd al-Kafi. T.th. Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra. T.t.p: Dar Ihya’ al-Kitab al-‘Arabiyyah.

al-Taftazani, Abu al-Wafa al-Ghinami. T.th. ‘Ilm al-Kalam wa Ba’d Mushkilatih. Qahirah: Dar al-Thaqafah.

al-Zabidi, al-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husaini. 1989. It’haf al-Sadah al-Muttaqin. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Hajah Noresah Baharom (ed.). 2010. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibn Abi al-Dunya. 1993. Al-‘Aql wa Fadilah. Tahqiq: al-Sa’id bin Basyuni Zaghlul & Yusri ‘Abd al-Ghani ‘Abd Allah. Bayrut: Muassasah al-Kitab al-Thaqafiyyah.

Ibn al-Salah, Abu ‘Umar wa ‘Uthman bin ‘Abd al-Rahman al-Shahruzwari. 1986. ‘Ulum al-Hadith li Ibn al-Salah. Tahqiq: Nur al-Din ‘Itr. Damshiq: Dar al-Fikr.

Ibn Manzur, Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram. 2003. Lisan al-‘Arab. Qahirah: Dar al-Hadith.

Ibn Rushd. 2007. Al-Kashf ‘An ManÄhij al-Ä€dillahFÄ« ‘AqÄ’id al-Millah. Bayrut: Markaz DirÄsat al-Wahdat al-‘ArabÄ«yyah.

Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad bin Taymiyyah al-Harani. 2005. Majmu’ah al-Fatawa. Tahqiq: ‘Amr al-Jazar & Anwar al-Baz. Mansurah: Dar al-Wafa’.

Kamal al-Din Nur al-Din Marjuni. 2011. Al-Madhahib al-‘Aqa’idiyyah al-Islamiyyah. Malaysia: Jami’ah al-‘Ulum al-Islamiyyah al-Maliziyyah.

Mahmud Shaltut. 2001. Al-Islam ‘Aqidah wa Shari’ah. Qahirah: Dar al-Shuruq.

Muhammad ‘Imarah. 2008. Maqam al-‘Aql fi al-Islam. Qahirah: Nahdah Misr.

Mustafa Sabri. 1981. Mawqif al-‘Aql wa ‘Ilm wa al-‘Alm. Bayrut: Dar al-Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Downloads

Published

2013-07-29

Issue

Section

Social Sciences

How to Cite

Kedudukan Akal dalam Pendalilan Akidah. (2013). Jurnal Teknologi, 63(1). https://doi.org/10.11113/jt.v63.1563