Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab

Authors

  • Norhayati Che Hat
  • Shaferul Hafes Sha'ari Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia
  • Mohd Fauzi Abdul Hamid Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/jt.v63.1683

Keywords:

Persepsi, inovasi, animasi, pembelajaran bahasa Arab, BBM bahasa Arab

Abstract

Implementasi animasi sebagai bahan bantu mengajar (BBM) dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan satu inovasi dalam mewujudkan suasana yang mampu mempengaruhi minat pelajar. Artikel ini membincangkan persepsi pelajar terhadap penggunaan animasi sebagai bahan bantu mengajar (BBM) dalam pembelajaran bahasa Arab. Satu set soal selidik kuantitatif dibentuk bagi mendapatkan data. Data dianalisis secara deskriptif bagi mencari taburan kekerapan, peratusan dan min. Hasil kajian mendapati bahawa pelajar mempunyai persepsi yang tinggi dan memberi respon positif terhadap penggunaan animasi dalam pembelajaran bahasa Arab dengan nilai purata 4.34. Kesimpulannya, animasi sesuai dipraktikkan sebagai bahan bantu mengajar bahasa Arab dan mampu menarik minat pelajar untuk menguasainya.

 

References

Abdul Rasid Jamian, Shamsudin Othman & Humaizah Hashim. 2012. Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Kartun dalam Transformasi Pengajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (MyLEJ). 2(1): 129–140.

Aminordin Che Lah. 2007. Grafik Animasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Tesis Pendidikan. Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Azhar Ahmad, Hossen Marip & Morsalin Pawi. 2008. Kajian Tinjauan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Sekolah Menengah di Sarawak. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri ke 6: Pendidikan Islam Teras Pembangunan Modal Insan. 635–645.

Baharuddin Aris, Mohd. Bilai Ali, Norah Md. Noor, Mohd. Nihra, Haruzuan Mohd. Said & Noor Azean Atan. 2003. Sains Komputer: Teknik dan Teknologi. Selangor: Venton Publishing (M) Sdn. Bhd.

Boswood, T. 1997. New Ways of Using Computers in Language Teaching. New Ways in TESOL Series II Innovative Classroom Techniques. USA: TESOL, Inc.

Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. 2003. Multimedia dalam Pendidikan. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Kayaoglu, M. Naci, Raside Dag Akbas, Zeynap Ozturk. 2011. A Small Scale Experiment Study: Using Animations To Learn Vocabulary. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 10:. 24–30.

Mayer, Richard E., Roxana Moreno. 2002. Animation as an Aid to Multimedia Learning. Educational Psychology Review. 14.

Mustafa Che Omar. 2008. Guru Bahasa Arab terlatih di sekolah: Satu Keperluan di Malaysia. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri ke 6: Pendidikan Islam Teras Pembangunan Modal Insan. 711–720.

Norazamudin Umar. 2005. E-Tuition in Arabic: Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab menggunakan ICT di Maktab Sabah. Koleksi Persidangan Kertas Kerja Seminar Penyelidikan Pendidikan Ke XII 2005. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Norhayati Che Hat. 2011. Keberkesanan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya.

Norhayati Hashim. 2008. Aplikasi Teknologi dalam Pengajaran Kesusasteraan Arab. Prosiding Seminar Pengajaran Bahasa dan Kesusasteraan Arab 2008 SEBAKA. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 105–114.

Paivio, A. 2006. Dual Coding Theory and Education. The Conference on Pathways to literacy Achievement for High Poverty Children: The University of Michigan School of Education .

Rosni Samah. 2009. Pendekatan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Arab Untuk Pelajar Bukan Penutur Jati. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Rudzi Munap. 2003. Penilaian Program Diploma Kesetiausahaan Eksekutif di Universiti Teknologi MARA. Tesis Dr. Fal. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Saw Bin. 1999. Keberkesanan Animasi dalam Pembelajaran. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa Dan Linguistik, Universiti Malaya.

Siti Fatimah Ahmad & Ab. Halim Tamuri. 2010. Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education. 2 (2): 53–64.

Siti Ikbal Sheikh Salleh. 2006. Masalah Penguasaan Pertuturan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama di Selangor. Dalam Mohd Rosdi Ismail & Mat Taib Pa (pnyt.). Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 61–88.

Downloads

Published

2013-07-29

How to Cite

Che Hat, N., Sha'ari, S. H., & Abdul Hamid, M. F. (2013). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal Teknologi, 63(1). https://doi.org/10.11113/jt.v63.1683

Issue

Section

Social Sciences