Penggunaan Ungkapan Insya-Allah dalam Laman Facebook

Usage of the Expression Insya-Allah on Facebook

Authors

  • Mohd Fauzan Mat Jam Jam Centre For Languages and Pre-University Academic Development IIUM Gombak Campus, International Islamic University Malaysia P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/lspi.v11.18812

Keywords:

Ungkapan, bahasa Melayu, Facebook, Insya-Allah; Expression, Malay language, Facebook, Insya-Allah

Abstract

Abstrak

Penggunaan sosial media pada hari ini amat produktif dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Kajian ini akan menumpukan kepada penggunaan ungkapan insya-Allah dalam laman Facebook. Teori Pemilihan Bahasa (Fishman, 1991) telah digunakan dan data yang diperolehi melalui penelitian dalam Facebook telah dianalisis menggunakan pendekatan Kesantunan Bahasa (2000). Penggunaan ungkapan insya-Allah dapat dikenal pasti dalam dua objektif utama iaitu penggunaan ejaan dan faktor-faktor yang mendorong penggunaan ungkapan insya-Allah. Secara keseluruhannya, kajian ini masih di peringkat awal dan penelitian yang lebih tepat dan menyeluruh mungkin boleh dibuat pada masa akan datang.

Kata kunci: Ungkapan, bahasa Melayu, Facebook, Insya-Allah

Abstract

The use of social media today is very productive in the life of society in Malaysia. This study will focus on the use of the expression insya-Allah in Facebook. Language Selection Theory (Fishman, 1991) was applied, and data obtained through in Facebook were analyzed by using the Language Politeness Approach (Asmah Haji Omar, 2000). The use of the expression insya-Allah can be identified in two main objectives, which are the use of spelling and the factors that drive the users of the expression insya-Allah. Overall, this study is still in its early stages and more accurate and comprehensive study may be possible write in the future.

Keywords: Expression, Malay language, Facebook, Insya-Allah

References

Asmah Haji Omar (1993). Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Asmah Haji Omar (2000). Kesantunan Bahasa dalam Pengurusan Pentadbiran dan Media. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Burhan Nurgiyantoro (2014). Penggunaan Ungkapan Jawa dalam Kumpulan Puisi Tirta Kamandanu Karya Linus Suryadi. Jurnal Antarabangsa Penelitian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya. Universitas Negeri Yogjakarta. Jilid 18.

Erwan Saputro (2017). Maksud Pragmatik Insya Allah di Kalangan Masyarakat Muslim Berlatar Belakang Budaya Jawa di Surakarta. Disertasi bagi memenuhi sarjana. Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Indonesia

Fariza Md. Sham, Rohana Tan, Mohd Najib Adun, Azmah Ishak, Hamidah Erman, Rohazaini Hasan, Siti Noraida Sood dan Harun Bintang (2018). Penggunaan Bahasa Melayu dalam Pengurusan dan Pentadbiran di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Jurnal Pengajian Bahasa. Universiti Kebangsaaan Malaysia. Jilid 18.

Herdi Pratama (2017). Pragmatic Functions of Insya Allah Indonesian Speechs. Jurnal Isu-Isu Pengajian Bahasa. Universiti Malaysia Sawarwak, Sarawak. Jilid 6, 65-77.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2005). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Nik Safiah Karim. (2007). Liku-Liku Bahasa. K Publishing Sdn. Bhd. Shah Alam, Selangor.

Noriati Abdul Rashid. (2005). Nilai Kesantunan dalam Konteks Sosiobudaya Masyarakat Melayu. Jurnal Pengajian Melayu. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Jilid 15, 232-253.

Salinah Jaafar, Huraizah Abdul Sani dah Rohaidah Haron (2008). Perubahan Fungsi dan Makna Peribahasa dalam Laman Facebook. Jurnal Komunikasi. Jilid 34. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Salinah Jaafar (2014). Anjakan Paradigma Fungsi Leksikal Bahasa Melayu Akibat Daripada Pengaruh Laman Sosial. Jurnal Bahasa. Jilid 14. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Tay Meng Guat (2010). Analisis Linguistik Terhadap Penggunaan Bahasa SMS dalam Kalangan Guru Pelatih. Jurnal Penyelidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Negeri Sembilan. Jilid 10.

Refmiyanti, Agustina dan Erizal Gani (2012). Ungkapan Makian Bahasa Minangkabau Di Kenagarian Taluk Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Studi Bahasa. Universitas Negeri Padang, Indonesia. Jilid 7.

Downloads

Published

2024-06-26

Issue

Section

Articles

How to Cite

Penggunaan Ungkapan Insya-Allah dalam Laman Facebook: Usage of the Expression Insya-Allah on Facebook. (2024). LSP International Journal, 11(1), 15-27. https://doi.org/10.11113/lspi.v11.18812