Pengaruh Bahasa Ibunda dalam Pertuturan Murid-Murid Asli Suku Kaum Temuan ketika Pembelajaran Bahasa Melayu

The Influence of the Mother Tongue in the Speech of Native Pupils of the Temuan Tribe when Learning the Malay Language

Authors

  • Faridah Nazir Kulliyyah Bahasa dan Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Hub Pendidikan Pagoh, Muar, Johor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/lspi.v10.19464

Keywords:

Bahasa Ibunda, Suku Kaum Temuan, Sesi Perbincangan, Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, Ekstralinguistik

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk meneliti pengaruh bahasa ibunda dalam pertuturan murid- murid suku kaum Temuan di Sekolah Kebangsaan Tekir, Labu, Negeri Sembilan ketika pembelajaran bahasa Melayu dijalankan. Kaedah kajian yang digunakan adalah rakaman spontan dan catatan terhadap pertuturan 11 orang murid di Tahun 6 untuk mengenal pasti pengaruh bahasa ibunda dalam pertuturan murid ketika sesi perbincangan dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) Bahasa Melayu. Kaedah lain yang digunakan adalah borang soal selidik yang diedarkan kepada 24 orang murid di Tahun 2 hingga 6 untuk mengenal pasti aspek-aspek ekstralinguistik yang mempengaruhi penggunaan bahasa ibunda dalam kalangan murid-murid Temuan dalam pertuturan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dijalankan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat tiga pengaruh bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan murid, iaitu kelainan bunyi, unsur dialek / bahasa lain dan fenomena campur kod bahasa Temuan dan bahasa Melayu pada peringakat perkataan dan frasa. Aspek-aspek ekstralinguistik yang mempengaruhi penggunaan bahasa ibunda dalam pertuturan murid-murid Temuan pula ialah umur, jantina, kumpulan etnik dan kefasihan murid-murid berbahasa Melayu.

 

This study was conducted to examine the influence of the mother tongue on the speech of students of the Temuan tribe at Tekir Kebangsaan School, Labu, Negeri Sembilan when learning the Malay language. The research method used is the spontaneous recording and notes of the speech of 11 students in Year 6 to identify the influence of the mother tongue in the students' speech during the discussion session in the teaching and learning (PdP) of the Malay language. Another method used was a questionnaire that was distributed to 24 students in years 2 to 6 to identify the extralinguistic aspects that influence the use of the mother tongue among the students. The findings of the study show that there are three influences of the mother tongue found in the student’s speech, namely sound abnormalities, elements of dialects / other languages, and the phenomenon of code-mixing between the Temuan language and the Malay language at the level of words and phrases. Extralinguistic aspects influence the use of the mother tongue in the students' speech. The findings are the age, gender, ethnic group, and fluency of the students in Malay.

Downloads

Published

2023-06-07

How to Cite

Nazir, F. . (2023). Pengaruh Bahasa Ibunda dalam Pertuturan Murid-Murid Asli Suku Kaum Temuan ketika Pembelajaran Bahasa Melayu: The Influence of the Mother Tongue in the Speech of Native Pupils of the Temuan Tribe when Learning the Malay Language. LSP International Journal, 10(1), 73–90. https://doi.org/10.11113/lspi.v10.19464

Issue

Section

Articles