Strategi Ketidaksantunan Bahasa dalam Animasi Bersiri Kanak-Kanak Upin & Ipin Musim Ke-14

The Impoliteness Strategy in Animated Series Upin & Ipin Season 14

Authors

  • Aminnudin Saimon Kulliyyah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Hab Pendidikan Pagoh Johor, Malaysia
  • Haura’ Faris Kulliyyah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Hab Pendidikan Pagoh Johor, Malaysia
  • Nur Aqilah Husna Safuan Kulliyyah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Hab Pendidikan Pagoh Johor, Malaysia
  • Nurain Syamila Mohd Zamri Kulliyyah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Hab Pendidikan Pagoh Johor, Malaysia
  • Nurul Shazwani Zulkefli Kulliyyah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Hab Pendidikan Pagoh Johor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/lspi.v11.21723

Keywords:

Ketidaksantunan, kanak-kanak, animasi, Culpeper (1996), ujaran; Impoliteness, children, animations, Culpeper (1996), utterances

Abstract

Kemunculan heterogen animasi bersiri semakin mendapat tempat dalam kalangan kanak-kanak. Namun begitu, terdapat sesetengah animasi bersiri yang menyasarkan golongan setahun jagung ini dikesan mempunyai ujaran dan perilaku ketidaksantunan. Oleh itu, makalah ini bertujuan untuk mengkategorikan penggunaan strategi ketidaksantunan bahasa dalam animasi bersiri kanak-kanak, “Upin & Ipin” musim ke-14 dengan mengaplikasikan Teori Ketidaksantunan Culpeper (1996) dan seterusnya menganalisis penggunaan strategi ketidaksantunan tersebut. Kaedah yang digunakan dalam makalah ini ialah kaedah pemerhatian dan transkripsi dialog yang diujarkan oleh watak-watak dalam 15 buah episod animasi bersiri kanak-kanak "Upin & Ipin" musim ke-14. Data yang diperoleh diaplikasikan dalam bentuk jadual dan dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis kandungan teks, iaitu  penggiliran dialog oleh watak yang terdapat dalam animasi tersebut. Dapatan kajian dikategorikan kepada lima strategi ketidaksantunan, iaitu ketidaksantunan secara langsung, ketidaksantunan positif, ketidaksantunan negatif, penggunaan sindiran dan menahan kesantunan. Dapatan kajian mendapati bahawa strategi ketidaksantunan negatif mencatatkan kekerapan paling tinggi, iaitu sebanyak 19 ujaran daripada 46 ujaran keseluruhan. Kekerapan strategi menahan kesantunan pula mencatatkan kekerapan terendah, iaitu sebanyak 2 ujaran. Kesimpulannya, animasi bersiri kanak-kanak juga tidak terlepas daripada penggunaan strategi ketidaksantunan bahasa ini. Penggunaan ujaran yang menzahirkan ketidaksantunan haruslah ditegah supaya tidak menjadi barah kepada generasi akan datang.

Kata kunci: Ketidaksantunan, kanak-kanak, animasi, Culpeper (1996), ujaran

The diverse appearance of animated serials is gaining traction among children. However, several serial animations target this set of children who have been indicated to have impolite speech and behaviour. As a result, the purpose of this study is to categorise and analyse the usage of language impoliteness strategies in the children's animated series "Upin & Ipin" season 14 using Impoliteness Theory by Culpeper (1996). This study employs observing and transcribing dialogues uttered by characters in 15 episodes of the children's animated series "Upin & Ipin" season 14. The data collected is applied in the form of a table and analysed using the text content analysis method, which is the rotation of the dialogue by the animated characters. The findings of the study are classified into five impoliteness strategies: bald on-record impoliteness, positive impoliteness, negative impoliteness, sarcasm or mock politeness, and withhold politeness. According to the study's findings, the negative impoliteness strategies had the highest frequency, with 19 utterances out of a total of 46 utterances. The frequency of the withhold politeness strategies was the lowest, at 2 utterances. In conclusion, children's animated series are not exempted from using this language impoliteness strategy. The use of impolite phrases should be avoided so that it does not become a disease for future generations.

Keywords: Impoliteness, children, animations, Culpeper (1996), utterances

 

 

References

Aminnudin Saimon, Nurdiyana Noordin, Nur Amira Mohd Hisham, Nur Ashikin Syahirah Zamri dan Nur Amirah Nabilah Nor Azmi. (2022). Ketidaksantunan berbahasa melalui aplikasi twitter dalam kalangan mahasiswa. Kolokium Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu 2022.

Culpeper. J. (1996). Towards an Anatomy of Impoliteness. Journal of Pragmatics. 25.

–367. (2011). Impoliteness: Using language to cause offence. Cambridge: Cambridge University Press.

Mariliana Ariesta Vani dan Atiqa Sabardila. (2020). Ketidaksantunan berbahasa generasi milenial dalam media sosial twitter. Pena Literasi, 3(2), 90-101.

Mohd. Adam Fazery Jeffry, Nor Shahila Mansor, Siti Zobaidah Omar. (2023). Strategi ketidaksantunan bahasa dalam kalangan komunitas facebook di malaysia. Prasasti: Journal of Linguistics, 8(2), 207- 226.

Mohd. Khaidir Abdul Wahab, Mohd. NorTaufiq NorHashim dan Wan Azni Wan Mohamad. (2021). Aspek kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa dalam kalangan pelajar bahasa melayu: satu kajian perbandingan dua buah negara. e-JBL. e-Jurnal Bahasa dan Linguistik. 3(2).

Nur Aisyah Mohamad Taufek dan Aminnudin Saimon. (2022). Strategi ketidaksantunan dalam filem Seri Mersing. International Young Scholars Journal of Languages, 5(1), 26-48.

Nur Najahah Ishak, Noriza Daud, Umaimah Kamarulzaman dan Nurul Afnieza Md. Zain. (2020). Ketidaksantunan berbahasa dalam pantun kelakar ‘Khazanah Pantun Melayu Riau.’ Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa dan Budaya Nusantara.

Nurrissammumayantie Ismail, Amirah Ahmad, Norizah Ardi dan Noriza Daud. (2021). Ketidaksantunan bahasa dalam komen isu peletakan jawatan YDPA. Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa dan Budaya Nusantara.

Omar Sekerci. (2023). Culpeper’s impoliteness strategies in Neil Simon’s Biloxi Blues. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. 125-141.

Junaidi, R. B. (2020). Persekitaran yang membentuk modal insan dalam novel kanak-kanak: Environment that form human capital in children’s novels. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB), 31(1).

Sara Beden dan Nurul Jamilah Rosly. (2022). Strategi Ketidaksantunan Culpeper (1996) sebagai tanda keprihatinan netizen semasa penularan wabak Covid-19. Jurnal Melayu Sedunia, 5(1), 35-54.

Shalsabilla Kurnia Putri. (2021). Strategi ketidaksantunan berbahasa dalam film televisi (FTV) Indonesia. Nuansa Indonesia, 23(1), 25-40.

Downloads

Published

2024-06-26

Issue

Section

Articles

How to Cite

Strategi Ketidaksantunan Bahasa dalam Animasi Bersiri Kanak-Kanak Upin & Ipin Musim Ke-14: The Impoliteness Strategy in Animated Series Upin & Ipin Season 14. (2024). LSP International Journal, 11(1), 79-92. https://doi.org/10.11113/lspi.v11.21723